NIBIO Norsk landbruksrådgivning

Informasjon

Her kan du få informasjon om de forskjellige delene i VIPS, fra utdypende forklaringer av de ulike modellene som er brukt i varslingen til informasjon om klimastasjoner og skadegjørere. Informasjonssidene er delt opp i de hovedkapitlene som er listet opp under. Ved å trykke på kapitteloverskriftene kommer du til riktig side i dokumentet.

Sidene blir kontinuerlig oppdatert.

  1. Varslingskonseptet
  2. Klimastasjon
  3. Fellestasjon
  4. Skadegjørere - modeller
  5. Fakta om skadegjører/nytteorganisme
  6. Plantevernmidler
  7. Biologiske plantervernmidler
  8. Kodeverk brukt i VIPS - forklaringer
  9. Andre modeller
Utskriftsvennlig versjon 2 Klimastasjoner

Klimastasjoner

Bioforsk tar i mot data fra mer enn 80 klimastasjoner plassert på forskjellige steder i Norge. Klimastasjonene måler forskjellige klimaelementer, og antall måleinstrument på en klimastasjon varierer. Ca 30 av disse stasjonene er bare i drift i vekstsesongen, - fra i midten av april og ut september måned. Varslingsmodellene i VIPS er de viktigste brukerne av disse dataene. I tabellen nedenfor er de viktigste elementene som klimastasjonene måler forklart. Bioforsk har klimastasjoner på følgende steder:

Verdier for de ulike elementene blir lagret for hver time, - og kalles timeverdi. En timeverdi er et gjennomsnitt, minimum, maksimum eller en sum for den timen som verdien representerer - avhengig av hvilket element vi ser på. Tidspunktet som angis i presentasjonen av timeverdier kan velges. Norsk tid - dvs. sommertid om sommeren, og vintertid om vinteren er standard tidstempel på timeverdier. Data for tidspunktet 21.05.2006 11:00 betyr verdier målt mellom kl 1100 og kl 1200 den 21. mai 2006. Tidsstempelet blir altså satt til hel time like før måleintervallet.

Tidligere ble tidsstempelet for timeverdier satt som hel time like etter måleintervallet.

Element

Kode

Middeltemperatur i 2m høyde

TM

Minimums lufttemperatur i 2m høyde

TN

Instantan lufttemperatur i 2m høyde

TT

Maksimum lufttemperatur i 2m høyde

TX

Lufttemperatur i grasbestand

TG

Nedbør siste time, mm

RR

Midlere jordtemperatur i 10 cm

TJM10

Midlere jordtemperatur i 20 cm

TJM20

Relativ luftfuktighet i 2m, 60 min middell

UM

Relativ luftfuktighet i 2m, maksimum siste time

UX

Relativ luftfuktighet i 2m, siste minuttverdi i timen

UU

Vindhastighet i 2m, 10 min glidende middel

FF2

Maksimum vindhastighet i 2m,10 min middel

FX2

Vindhastighet i 2m, m/s, 60 min middel

FM2

Bladfuktighet i 2m, i min per.time

BT

Bladfuktighet i frukttre, i min per time

BTf

Bladfuktighet målt ut fra to følere

BTff

Globalstråling, w/m2, midlere timeverdi

Q0

Solskinnstid, min/time

ST

Lufttemperatur i frukttre, momentan verdi

TTf

Lufttemperatur i frukttre, middelverdi

TMf

Lufttemperatur i frukttre, maksimumsverdi

TXf

Lufttemperatur i frukttre, minimumsverdi

TNfUtvikling og drift av klimastasjonene blir ivaretatt av prosjektet LMT - Landbruksmeteorologisk tjeneste. Mer detaljerte data fra LMT finner du på siden AgroMetBase

Litt om måling og presentasjon av klimaelementer

Lufttemperatur

Alle disse elementene måles med sensor skjermet fra direkte sollys, plassert ca 2 m over bakken.


Nedbør

Nedbørmåler plassert i bakkenivå.


Luftfuktighet

Måler for luftfuktighet er normalt plassert i 2 meter høgde.


Vind

På de stasjonene som har vindmåler, er denne som regel plassert 2 m over bakken. Klimastasjonene på Kise, Særheim og Tjøtta har i tillegg vindmålere plassert 10 m over bakken.Døgnverdier

Døgnverdier beregnes generelt som et gjennnomsnitt eller en sum(nedbør) for alle 24 timeverdiene registrert i et døgn. Meteorologisk institutt nytter temperaturen kl 06, 12 og kl 18 ved beregning av døgnmiddeltemperaturen ved manuelt betjente stasjoner. Formelen t = N - k(N-min) ble brukt. N = 1/3 (t06 + t12 + t18), dvs. gjennomsnittet av temperaturene kl 06, 12 og 18 utc. k er en faktor som varierer med sted og måned. Min er temperaturdøgnets minimumstemperatur. Se også avsnittet om middeltemperaturGraddager(varmesum)

Graddager nyttes som navn på størrelsen som tidligere ble kalt varmesum. Graddager brukes ofte sammen med en basistemperatur. Graddager beregnes ved å summere differansen mellom døgnmiddelmiddeltemperatur og en valgt basistemperatur for perioden en ønsker å beregne for. I engelsktalende land nyttes gjerne enheten °Cd for graddager.

Normalt brukes døgnmiddeltemperatur laget på grunnlag av timeverdier målt 'fritt' i 2 m høgde ved beregning av graddager. En dag med middeltemperatur på 15 grader gir 15 graddager. På enkelte av våre stasjoner måles bare temperaturer med sensorer plassert inne i plantebestand, f.eks. i en frukthage. For slike stasjoner brukes dette elementet ved beregning av graddager. Dette vil normalt gi noe høgre verdier for "varmesum" enn dersom standard lufttemperatur ble brukt.


Informasjon om hver enkelt klimastasjon

Nedenfor følger informasjon om de enkelte klimastasjonene. Informasjonen består av stasjonsnavn, fylke, kommune, breddegrad, lengdegrad, høyde over havet, stedsbeskrivelse og beskrivelse av jordsmonn og jordfysiske parametere på stedet klimastasjonen er plassert.

Alvdal

Stasjonsnavn: Alvdal
Fylke: Hedmark
Kommune: Alvdal
Breddegrad: 62° 7'
Lengdegrad: 10° 37'
Høyde over havet: 490 moh
Stedsbeskrivelse: Opplysninger mangler
Jordsmonn og jordfysiske parametere på området: Opplysninger mangler


Apelsvoll

Navn: Apelsvoll
Fylke: Oppland
Kommune: Østre Toten
Breddegrad: 60° 42'
Lengdegrad: 10° 53'
Høyde over havet: 260 moh

Profilbeskrivelse:

Beskrevet   27. oktober 1997
Beliggenhet   Profilet ligger i midtre del av en rett, svakt hellende (5%), østvendt skråning i morenelandskap med markerte koller og åser.
Lokalisering   Profilet er beskrevet 4,3 m og 225 nygrader fra klimastasjonen.
Opphavsmateriale   Morenemateriale av kambro-silur opprinnelse over forvitret alunskifer
Dreneringsgrad   Moderat godt
Stein og blokk   < 0,1 %
Vekst   Kortklipt plen
Fjellblotninger   Ingen
Profildybde   135 cm
Grunnvannsnivå   Ikke observert
Klassifikasjon:   FAO90 Haplic Phaeozem
    WRB98 Haplic Phaeozem
    Soil Taxonomy98 Typic Haplocryoll
    NIJOS jordtype Gi7Balestrand

Navn: Balestrand
Fylke: Sogn og Fjordane
Kommune: Balestrand
Breddegrad: 60° 12'
Lengdegrad: 6° 33'
Høyde over havet: 10 moh
Stedsbeskrivelse: Opplysninger mangler
Jordsmonn og jordfysiske parametere på området: Opplysninger mangler


Navn: Bø
Fylke: Telemark
Kommune: Bø
Breddegrad: 59° 25'
Lengdegrad: 9° 2'
Høyde over havet: 100 moh
Stedsbeskrivelse: Opplysninger mangler
Jordsmonn og jordfysiske parametere på området: Opplysninger mangler


Darbu

Navn: Darbu
Fylke: Buskerud
Kommune: Øvre Eiker
Breddegrad: 59° 41'
Lengdegrad: 9° 52'
Høyde over havet: Opplysninger mangler
Stedsbeskrivelse: Stasjonen ligger ved Eikern
Jordsmonn og jordfysiske parametere på området: Opplysninger mangler


Etne

Navn: Etne
Fylke: Hordaland
Kommune: Etne
Breddegrad: 59° 39'
Lengdegrad: 6°
Høyde over havet: 15 moh
Stedsbeskrivelse: Opplysninger mangler
Jordsmonn og jordfysiske parametere på området: Opplysninger mangler


Frosta

Navn: Frosta
Fylke: Nord Trøndelag
Kommune: Frosta
Breddegrad: 63° 33'
Lengdegrad: 10° 42'
Høyde over havet: 100 moh
Stedsbeskrivelse: Opplysninger mangler
Jordsmonn og jordfysiske parametere på området: Opplysninger mangler


Fureneset

Navn: Fureneset
Fylke: Sogn og Fjordane
Kommune: Fjaler
Breddegrad: 61° 20'
Lengdegrad: 5° 10'
Høyde over havet: 10 moh
Stedsbeskrivelse: Stasjonen er plassert på området til Fureneset fagsenter. Vegetasjonsdekket er kortklipt gras.
Jordsmonn og jordfysiske parametere på området: Jordsmonnet er torvjord (organisk jord) ned til 1.0m - 1.1m, og med morenejord under. I laget 0-40 cm er omdanningsgraden av torvjorda 4-5 etter von Posts skala. I de dypere torvlag er omdanningsgraden 6 etter von Posts skala.


Fåvang

Navn: Fåvang
Fylke: Oppland
Kommune: Ringebu
Breddegrad: 61° 27'
Lengdegrad: 10° 12'
Høyde over havet: 195 moh

Profilbeskrivelse:

Beskrevet   7. juli 1997
Beliggenhet   Profilet ligger i et lite søkk, helling 2% mot NV, på elvesletta mellom Gudbrandsdalslågen og Tromsa.
Lokalisering   Profilet er beskrevet 7,3 m og 140 nygader fra klimastasjonen.
Vekst   bygg
Opphavsmateriale   Elveavsetning
Dreneringsgrad   godt
Stein og blokk   < 0,1 %
Fjellblotninger   ingen
Profildybde   120 cm
Grunnvannsnivå   > 120 cm
Klassifikasjon:   FAO90 Dystric Regosol
    WRB98 Dystric Cambisol
    Soil Taxonomy98 Typic Dystrocryept
    NIJOS jordtype Ls5

 


Gausdal

Navn: Gausdal
Fylke: Oppland
Kommune: Gausdal
Breddegrad: 61° 13'
Lengdegrad: 10° 16'
Høyde over havet: 400 moh
Stedsbeskrivelse: Opplysninger mangler
Jordsmonn og jordfysiske parametere på området: Opplysninger mangler


Gjerpen

Navn: Gjerpen
Fylke: Telemark
Kommune: Skien
Breddegrad: 59° 15'
Lengdegrad: 9° 35'
Høyde over havet: Opplysninger mangler
Stedsbeskrivelse: Opplysninger mangler
Jordsmonn og jordfysiske parametere på området: Opplysninger manglerGran

Navn: Gran
Fylke: Oppland
Kommune: Gran
Breddegrad: 60° 21'
Lengdegrad: 10° 32'
Høyde over havet: 40 moh
Stedsbeskrivelse: Opplysninger mangler
Jordsmonn og jordfysiske parametere på området: Opplysninger mangler


Grane

Navn: Grane
Fylke: Nordland
Kommune: Grane
Breddegrad: 65° 33' 03,7"
Lengdegrad: 13° 23' 46,5"
Høyde over havet: 70 moh
Stedsbeskrivelse: Opplysninger mangler
Jordsmonn og jordfysiske parametere på området: Opplysninger mangler


Grue

Navn: Grue
Fylke: Hedmark
Kommune: Grue
Breddegrad: 60.4699°
Lengdegrad: 12.0349°
Høyde over havet: 154 moh

Stasjonen eies og drives av GENESIS prosjektet - Groundwater and Dependent Ecosystems: New Scientific and Technical Basis for Assessing Climate Change and Land-Use Impacts on Groundwater Systems Grant agreement no.: 226536 - Genesis CP-IP
Stedsbeskrivelse: (kommer senere)
Jordsmonn og jordfysiske parametere på området: (kommer)


Gvarv

Navn: Gvarv
Fylke: Telemark
Kommune: Sauherad
Breddegrad: 59° 22'
Lengdegrad: 9° 11'
Høyde over havet: 46 moh
Stedsbeskrivelse: Opplysninger mangler
Jordsmonn og jordfysiske parametere på området: Opplysninger mangler


Hesthammar

Navn: Hesthammar
Fylke: Hordaland
Kommune: Ullensvang
Breddegrad: 60° 26'
Lengdegrad: 6° 31'
Høyde over havet: Opplysninger mangler
Stedsbeskrivelse: Stasjonen ligger ved Hardangerfjorden
Jordsmonn og jordfysiske parametere på området: Opplysninger mangler


Hjelmeland

Navn: Hjelmeland
Fylke: Rogaland
Kommune: Hjelmeland
Breddegrad: 59° 13'
Lengdegrad: 6° 12'
Høyde over havet: 60 moh
Stedsbeskrivelse: Opplysninger mangler
Jordsmonn og jordfysiske parametere på området: Opplysninger mangler


Høyheimsvik

Navn: Høyheimsvik
Fylke: Sogn og Fjordane
Kommune: Luster
Breddegrad: 61° 24'
Lengdegrad: 7° 24'
Høyde over havet: Opplysninger mangler
Stedsbeskrivelse: Opplysninger mangler
Jordsmonn og jordfysiske parametere på området: Opplysninger mangler


Hokksund

Navn: Hokksund
Fylke: Buskerud
Kommune: Øvre Eiker
Breddegrad: 59° 46'
Lengdegrad: 9° 53'
Høyde over havet: 15 moh
Stedsbeskrivelse:

Beskrevet   26. juni 1997
Beliggenhet   Flatt område (< 2% helling) på elveslette.
Lokalisering   Profilet er beskrevet 9 m og 200 nygrader fra klimastasjonen.
Vekst   kortklipt plen
Opphavsmateriale   elveavsetning
Dreneringsgrad   dårlig
Profildybde   103 cm
Stein og blokk   Ingen
Fjellblotninger   ingen
Grunnvannsnivå   100 cm
Klassifikasjon   FAO90 Gleyic Phaeozem
    WRB98 Orthieutri-Mollic Gleysol
    Soil Taxonomy98 Oxyaquic Hapludoll
    NIJOS jordtype Om7


Holt

Navn: Holt
Fylke: Troms
Kommune: Tromsø
Breddegrad: 69° 39'
Lengdegrad: 18° 56'
Høyde over havet: 20 moh
Stedsbeskrivelse: Opplysninger mangler
Jordsmonn og jordfysiske parametere på området: Opplysninger mangler


Hønefoss

Navn: Hønefoss
Fylke: Buskerud
Kommune: Ringerike
Breddegrad: 60° 8'
Lengdegrad: 10° 16'
Høyde over havet: 120 moh
Stedsbeskrivelse:

Beskrevet   30. oktober 1997
Beliggenhet   Profilet ligger i nedre delen av en svakt hellende (5%), konveks, nordvestvent skråning i leirbakkelandskap.
Lokalisering   Profilet er beskrevet 11 m og 140 nygrader fra klimastasjonen.
Vekst   Ubevokst på beskrivelsestidspunktet
Opphavsmateriale   Havavsetning
Dreneringsgrad   Dårlig
Stein og blokk   < 0,1%
Fjellblotninger   Ingen
Profildybde   110 cm
Grunnvannsnivå   Ikke observert
Klassifikasjon:   FAO90 Gleyic Podzoluvisol
    WRB98 Orthieutri-Gleyic Albeluvisol
    Soil Taxonomy98 Typic Glossaqualf
    NIJOS jordtype Rk7

 


Ilseng

Navn: Ilseng
Fylke: Hedmark
Kommune: Løten
Breddegrad: 60° 48'
Lengdegrad: 11° 12'
Høyde over havet: 160 moh
Stedsbeskrivelse: Opplysninger mangler
Jordsmonn og jordfysiske parametere på området: Opplysninger mangler


Kise

Navn: Kise
Fylke: Hedmark
Kommune: Ringsaker
Breddegrad: 60° 52'
Lengdegrad: 10° 48'
Høyde over havet: 137 moh
Stedsbeskrivelse: Stasjonen er plassert på Apelsvoll forskningssenter, avd. Kise. Vegetasjonsdekke på området er kortklipt gras.
Jordsmonn og jordfysiske parametere på området:


Kvam

Navn: Kvam
Fylke: Hordaland
Kommune: Kvam
Breddegrad: 60° 20'
Lengdegrad: 6° 13'
Høyde over havet: 12 moh
Stedsbeskrivelse: Opplysninger mangler
Jordsmonn og jordfysiske parametere på området: Opplysninger mangler


Kvelde

Navn: Kvelde
Fylke: Vestfold
Kommune:
Breddegrad: Opplysninger mangler
Lengdegrad: Opplysninger mangler
Høyde over havet: Opplysninger mangler
Stedsbeskrivelse: Opplysninger mangler
Jordsmonn og jordfysiske parametere på området: Opplysninger mangler


Kvithamar

Navn: Kvithamar
Fylke: Nord-Trøndelag
Kommune: Stjørdal
Breddegrad: 63° 28'
Lengdegrad: 10° 54'
Høyde over havet: 40 moh
Stedsbeskrivelse: Stasjonen er plassert på Kvithamar forskningsstasjon i Stjørdal kommune.

Beskrevet   Jordsmonn i nærliggende profil er beskrevet i 1985
Beliggenhet   Svakt hellende (2-6%), sørvendt skråning. Områdets form : terrasse
Lokalisering    
Vekst   Kortklipt gras
Opphavsmateriale   havavsetning
Dreneringsgrad   dårlig
Stein og blokk   0-0,1 %
Fjellblotninger   ingen
Profildybde    
Grunnvannsnivå   ikke observert
Klassifikasjon:   FAO90 Orthic Gleysol
    WRB98 Orthieutri-Gleyic Albeluvisol
    Soil Taxonomy98 Typic Glossaqualf
    NIJOS jordtype Rk7

 


Landvik

Navn: Landvik
Fylke: Aust-Agder
Kommune: Grimstad
Breddegrad: 58° 19'
Lengdegrad: 8° 30'
Høyde over havet: 5 moh
Stedsbeskrivelse: Stasjonen er plassert på området til Apelsvoll forskingssenter avd. Landvik. Stasjonsområdet er flatt (0-2% helning) liggende i en dalbunn, inngjerdet og dekket med kortklipt gras. Området er steinfritt og har heller ikke fjell i dagen. Geologisk dannelsesmåte for området er strandavsetning. Jorda er moderat godt drenert.

Beskrevet   1. juli 1998
Beliggenhet   Profilet ligger på en flate med mindre enn 1% helling
Lokalisering   Profilet er beskrevet 4,6m og 113 nygrader fra klimastasjonen.
Vekst   Plen
Opphavsmateriale   Strandavsetning
Dreneringsgrad   Ufullstendig til moderat drenering
Stein og blokk   Ingen
Fjellblotninger   ingen
Profildybde   90 cm
Grunnvannsnivå   ca 100 cm
Klassifikasjon:   FAO90 Umbric Fluvisol
    WRB98 Areni-gleyic Umbrisol
    Soil Taxonomy98 Aquic Dystrudept
    NIJOS jordtype Gleyed Sombric Brunisol

Lier

Navn: Lier
Fylke: Buskerud
Kommune: Lier
Breddegrad: 59° 47'
Lengdegrad: 10° 16'
Høyde over havet: 60 moh

 

 

Beskrevet   25. juni 1997
Beliggenhet   Profilet ligger i øvre delen av en ravine, i en rett, svakt hellende (6%), vestvent skråning.
Lokalisering   Profilet er beskrevet 5,5 m og 260 nygrader fra klimastasjonen.
Vekst   havre
Opphavsmateriale   havavsetning
Dreneringsgrad   dårlig
Stein og blokk   ingen
Fjellblotninger   ingen
Profildybde   96 cm
Grunnvannsnivå   ikke observert
Klassifikasjon:   FAO90 Eutric Cambisol
    WRB98 Hypereutric Gleysol
    Soil Taxonomy98 Typic Epiaquept
    NIJOS jordtype He6

 


Linge

Navn: Linge
Fylke: Møre og Romsdal
Kommune: Norddal
Breddegrad: 62° 17'
Lengdegrad: 7° 13'
Høyde over havet: 35 moh
Stedsbeskrivelse: Opplysninger mangler
Jordsmonn og jordfysiske parametere på området: Opplysninger mangler


Ljøsne

Navn: Ljøsne
Fylke: Sogn og Fjordane
Kommune: Lærdal
Breddegrad: 61° 2'
Lengdegrad: 7° 35'
Høyde over havet: Opplysninger mangler
Stedsbeskrivelse: Opplysninger mangler
Jordsmonn og jordfysiske parametere på området: Opplysninger mangler


Løken

Navn: Løken
Fylke: Oppland
Kommune: Øystre Slidre
Breddegrad: 61° 8'
Lengdegrad: 9° 8'
Høyde over havet: 525 moh
Stedsbeskrivelse: Stasjonen er plassert på Løken forskningsstasjon i Øystre Slidre kommune. Den automatiske meteorologiske stasjonen på Løken ligger på jordet Haugen, ca. 150 m rett øst for driftsbygningen, 3m nord for driftsvei. Helningsgrad 1:6 fra nord til sør.
Vegetasjonsdekket der stasjonen er plassert, er kortklipt gras.
Arealet omkring stasjonen blir benyttet til 3-4 årig eng normalt i skifte med to åkerår, enten korn, grønnforvekster eller gjenlegg i eng.


Loen

Navn: Loen
Fylke: Sogn og Fjordane
Kommune: Stryn
Breddegrad: 61° 53'
Lengdegrad: 6° 52'
Høyde over havet: Opplysninger mangler
Stedsbeskrivelse: Opplysninger mangler
Jordsmonn og jordfysiske parametere på området: Opplysninger mangler


Lyngdal

Navn: Lyngdal
Fylke: Vest-Agder
Kommune: Lyngdal
Breddegrad: 58° 02'
Lengdegrad: 7° 03'
Høyde over havet: 5 moh
Stedsbeskrivelse: Opplysninger mangler
Jordsmonn og jordfysiske parametere på området: Opplysninger mangler


Meldal

Navn: Meldal
Fylke: Sør-Trøndelag
Kommune: Meldal
Breddegrad: 63° 1'
Lengdegrad: 9° 42'
Høyde over havet: Opplysninger mangler
Stedsbeskrivelse: Opplysninger mangler
Jordsmonn og jordfysiske parametere på området: Opplysninger mangler


Moelv

Navn: Moelv
Fylke: Hedmark
Kommune: Ringsaker
Breddegrad: 60° 56'
Lengdegrad: 10° 42'
Høyde over havet: 170 moh
Stedsbeskrivelse: Opplysninger mangler
Jordsmonn og jordfysiske parametere på området: Opplysninger mangler


Mære

Navn: Mære
Fylke: Nord-Trøndelag
Kommune: Steinkjer
Breddegrad: 63° 57'
Lengdegrad: 11° 26'
Høyde over havet: 40 moh
Stedsbeskrivelse: Opplysninger mangler
Jordsmonn og jordfysiske parametere på området: Opplysninger mangler


Målselv

Navn: Målselv
Fylke: Troms
Kommune: Målselv
Breddegrad: 68° 53' 6"
Lengdegrad: 19° 3' 53"
Høyde over havet: 100 moh
Stedsbeskrivelse: Elveslette, hellingsgrad 0%
Jordsmonn og jordfysiske parametere på området: Sandig Silt, god drenering


Njøs

Navn: Njøs
Fylke: Sogn og Fjordane
Kommune: Leikanger
Breddegrad: 61°11'
Lengdegrad: 6° 51'
Høyde over havet: 35 moh
Stedsbeskrivelse: Stasjonen er plassert ved Bioforsk Vest Njøs. Stasjonen ligger i utkanten av et forsøksfelt på ca. 16 daa, og feltet heller omlag 8% mot sørvest. Vegetasjonsdekket omkring stasjonen er kortklipt gras. Det er nedgravd en tønne for manuell observasjon av fordampning like ved de andre instrumentene. Avstanden fra stasjonen til nærmeste tre er 20m.

Beskrevet   5. august 1999
Beliggenhet   Profilet ligger nedre del av en rett, hellende (21%), vestvendt skråning.
Lokalisering   Profilet ligger 10,8 m nord for klimastasjonen.
Vekst   Plen, tidligere frukthage
Opphavsmateriale   Strandavsetning som har fått tilført materiale i toppen
Dreneringsgrad   Moderat godt
Stein og blokk   Ingen
Fjellblotninger   ingen
Profildybde   130
Grunnvannsnivå   Ikke observert
Klassifikasjon:   FAO90 Dystric Cambisol
    WRB98 Dystri-Endostagnic Cambisol
    Soil Taxonomy98 Dystric Eutrudept
    NIJOS jordtype He6
Merknad:   Vegen i skråningen ovenfor profilstedet ble anlagt i 1942. Materialet i toppen av profilet stammer sannsynligvis fra veganlegget

 


Oppdal

Navn: Oppdal
Fylke: Sør-Trøndelag
Kommune: Oppdal
Breddegrad: 62° 36'
Lengdegrad: 9° 29'
Høyde over havet: Opplysninger mangler
Stedsbeskrivelse: Opplysninger mangler
Jordsmonn og jordfysiske parametere på området: Ingen opplysninger


Pasvik

Navn: Pasvik
Fylke: Finnmark
Kommune: Sør Varanger
Breddegrad: 69° 27'
Lengdegrad: 69° 27'
Høyde over havet: 50 moh
Stedsbeskrivelse: Stasjonen 32 er plassert på Svanhovd miljøsenter, på Hønshusmyra, i Pasvikdalen i Sør-Varanger kommune. Stasjonen ligger på en morenerygg som består av siltig mellomsand, moderat til godt drenert morene, 0-6% helling, 2.5% stein i jordsmonnet.
Området rundt stasjonen består av 30-100cm torvjord. Mineraljorda under torvlaget består av stiv eller svært stiv leire. Torva i ploglaget er formolda, og dypere ned er den sterkt eller middels sterkt omdannet. Helningen er 0-2%.


Rakkestad

Navn: Rakkestad
Fylke: Østfold
Kommune: Rakkestad
Breddegrad: 59° 24'
Lengdegrad: 11° 23'
Høyde over havet: 100 moh
Stedsbeskrivelse:

Beskrevet   29. oktober 1997
Beliggenhet   Profilet ligger i et flatt område i leirbakkelandskap.
Lokalisering   Profilet er beskrevet 9 m og 300 nygrader fra klimastasjonen.
Vekst   Korn (stubb)
Opphavsmateriale   Havavsetning
Dreneringsgrad   Dårlig
Stein og blokk   < 0,1 %
Fjellblotninger   ingen
Profildybde   110 cm
Grunnvannsnivå   Ikke observert
Klassifikasjon:   FAO90 Gleyic Luvisol
    WRB98 Albi-Gleyic Luvisol
    Soil Taxonomy98 Typic Endoaqualf
    NIJOS jordtype Hk8
Merknad:    

 


Ramnes

Navn: Ramnes
Fylke: Vestfold
Kommune: Ramnes
Breddegrad: 59° 23'
Lengdegrad: 10° 14'
Høyde over havet: 30 moh
Stedsbeskrivelse: Opplysninger mangler
Jordsmonn og jordfysiske parametere på området: Opplysninger mangler


Rennebu

Navn: Rennebu
Fylke: Sør-Trøndelag
Kommune: Rennebu
Breddegrad: 62° 52'
Lengdegrad: 6° 49'
Høyde over havet: Opplysninger mangler
Stedsbeskrivelse: Opplysninger mangler
Jordsmonn og jordfysiske parametere på området: Opplysninger mangler


Rissa

Navn: Rissa
Fylke: Sør-Trøndelag
Kommune: Rissa
Breddegrad: 63° 35'
Lengdegrad: 9° 58'
Høyde over havet: 10 moh
Stedsbeskrivelse: Opplysninger mangler
Jordsmonn og jordfysiske parametere på området: Opplysninger mangler


Roverud

Navn: Roverud
Fylke: Hedmark
Kommune: Kongsvinger
Breddegrad: 60° 16'
Lengdegrad: 12° 5'
Høyde over havet: 150 moh
Stedsbeskrivelse:

Beskrevet 24. oktober 1997
Beliggenhet Profilet ligger i øvre del av en rett moderat hellende (11%), sørvestvent skråning, i leirbakkelandskap.
Lokalisering Profilet er beskrevet 14 m og 340 nygrader fra klimastasjonen.
Vekst Ingen (harvet potetland)
Opphavsmateriale flomavsetning (mjæle)
Dreneringsgrad moderat godt
Stein og blokk < 0,1 %
Fjellblotninger Ingen
Profildybde 120 cm
Grunnvannsnivå ikke observert
Klassifikasjon: FAO90 Dystric Regosol
  WRB98 Orthidystri-Gleyic Cambisol
  Soil Taxonomy98 Aquic Dystrocryept
  NIJOS jordtype Cn5

Rygge

Navn: Rygge
Fylke: Østfold
Kommune: Rygge
Breddegrad: 59° 24'
Lengdegrad: 10° 45'
Høyde over havet: 32 moh
Stedsbeskrivelse: Opplysninger mangler
Jordsmonn og jordfysiske parametere på området: Opplysninger mangler


Sandane

Navn: Sandane
Fylke: Sogn og Fjordane
Kommune: Nordfjord
Breddegrad: 61° 46'
Lengdegrad: 6° 13'
Høyde over havet: Opplysninger mangler
Stedsbeskrivelse: Opplysninger mangler
Jordsmonn og jordfysiske parametere på området: Opplysninger mangler


Sande

Navn: Sande
Fylke: Vestfold
Kommune: Sande
Breddegrad: 59° 36'
Lengdegrad: 10° 14'
Høyde over havet: 35 moh
Stedsbeskrivelse: Opplysninger mangler
Jordsmonn og jordfysiske parametere på området: Opplysninger mangler


Skjetlein

Navn: Skjetlein
Fylke: Sør-Trøndelag
Kommune: Trondheim
Breddegrad: 63° 20'
Lengdegrad: 10° 18'
Høyde over havet: 80 moh
Stedsbeskrivelse: Opplysninger mangler
Jordsmonn og jordfysiske parametere på området: Opplysninger mangler


Skjetten

Navn: Skjetten
Fylke: Akershus
Kommune: Skedsmo
Breddegrad: 59° 58' 5"
Lengdegrad: 10° 58' 46"
Høyde over havet: 140 m
Stedsbeskrivelse: Opplysninger mangler
Jordsmonn og jordfysiske parametere på området: Opplysninger mangler


Skogmo

Navn: Skogmo
Fylke: Nord-Trøndelag
Kommune: Overhalla
Breddegrad: 60° 50'
Lengdegrad: 12°
Høyde over havet: 35 moh

 

 

Beskrevet 9. oktober 1997
Beliggenhet Profilet ligger i midtre del av en rett moderat hellende (10%) nordøstvent skråning, på en elveterasse.
Lokalisering Profilet er beskrevet 8 m nord for klimastasjonen.
Vekst korn
Opphavsmateriale elveavsetning
Dreneringsgrad dårlig
Stein og blokk < 0,1 %
Fjellblotninger ingen
Profildybde 110 cm
Grunnvannsnivå 100 cm
Klassifikasjon: FAO90 Anthrosol
  WRB98 Orthidystric Gleysol
  Soil Taxonomy98 Typic Cryaquent
  NIJOS jordtype Po3
Merknad Lokaliteten ble planert på 70-tallet

Slinde

Navn: Slinde
Fylke: Sogn og Fjordane
Kommune: Sogndal
Breddegrad: 61° 9'
Lengdegrad: 6° 56'
Høyde over havet: Opplysninger mangler
Stedsbeskrivelse: Opplysninger mangler
Jordsmonn og jordfysiske parametere på området: Opplysninger mangler


Sortland

Navn: Sortland
Fylke: Nordland
Kommune: Sortland
Breddegrad: 68° 40'
Lengdegrad: 15° 24'
Høyde over havet: 40 moh
Stedsbeskrivelse: Opplysninger mangler
Jordsmonn og jordfysiske parametere på området: Opplysninger mangler


Surnadal

Navn: Surnadal
Fylke: Møre og Romsdal
Kommune: Surnadal
Breddegrad: 63°
Lengdegrad: 9°
Høyde over havet: 10 moh

 

 

Beskrevet 29. mai 1998
Beliggenhet Profilet ligger på en flate som heller svakt (3%) mot nord.
Lokalisering Profilet er beskrevet 5,5 m og 212 nygrader fra klimastasjonen.
Vekst Eng
Opphavsmateriale Elveavsetning
Dreneringsgrad Moderat godt
Stein og blokk Ingen
Fjellblotninger Ingen
Profildybde 103 cm
Grunnvannsnivå > 2 m
Klassifikasjon: FAO90 Mollic Fluvisol
  WRB98 Molli-Fluvic Cambisol
  Soil Taxonomy98 Oxyaquic Eutrudept
  CSSC98 Gleyed Melanic Brunisol
  NIJOS jordtype  
Merknad  

 


Svelvik

Navn: Svelvik
Fylke: Vestfold
Kommune: Svelvik
Breddegrad: 59° 36'
Lengdegrad: 10° 24'
Høyde over havet: 10 moh
Stedsbeskrivelse: Opplysninger mangler
Jordsmonn og jordfysiske parametere på området: Opplysninger mangler


Særheim

Navn: Særheim
Fylke: Rogaland
Kommune: Klepp
Breddegrad: 58° 46'
Lengdegrad: 5° 39'
Høyde over havet: 90 moh
Stedsbeskrivelse: Arealet heller svakt mot nord-vest og har kortklipt grasdekke(plen).


Tingvoll

Navn: Tingvoll
Fylke: Møre og Romsdal
Kommune: Tingvoll
Breddegrad: 62.91341°
Lengdegrad: 8.18623°
Høyde over havet: 20 moh
Stedsbeskrivelse:

Beskrevet 28. mai 1998
Beliggenhet Profilet ligger i øvre delen av en rett, moderat hellende (14%), sydvendt skråning.
Lokalisering Profilet er beskrevet 6 m og 386 nygrader fra klimastasjonen.
Vekst Eng
Opphavsmateriale Strandavsetning over morene
Dreneringsgrad Ufullstendig
Stein og blokk Ingen
Fjellblotninger Fjellblotning 7-8 m syd for klimastasjonen
Profildybde 75 cm
Grunnvannsnivå Ikke observert
Klassifikasjon: FAO90 Gleyic Cambisol
  WRB98 Stagnic Cambisol
  Soil Taxonomy98 Oxyaquic Dystrudept
  NIJOS jordtype Gleyed Eluviated Melanic Brunisol

 


Tjølling

Navn: Tjølling
Fylke: Vestfold
Kommune: Larvik
Breddegrad: 59° 11'
Lengdegrad: 10°
Høyde over havet: 5 moh
Stedsbeskrivelse: Opplysninger mangler
Jordsmonn og jordfysiske parametere på området: Opplysninger mangler


Tjøtta

Navn: Tjøtta
Fylke: Nordland
Kommune: Alstadhaug
Breddegrad: 65° 49'
Lengdegrad: 12° 26'
Høyde over havet: 10 moh
Stedsbeskrivelse: Opplysninger mangler
Jordsmonn og jordfysiske parametere på området: Opplysninger mangler


Tomb

Navn: Tomb
Fylke: Østfold
Kommune: Råde
Breddegrad: 59° 21'
Lengdegrad: 10° 54'
Høyde over havet: 20 moh
Stedsbeskrivelse: Opplysninger mangler
Jordsmonn og jordfysiske parametere på området: Opplysninger mangler


Ullensvang

Navn: Ullensvang
Fylke: Hordaland
Kommune: Ullensvang herad
Breddegrad: 60° 20'
Lengdegrad: 6° 39'
Høyde over havet: 10 moh
Stedsbeskrivelse: Opplysninger mangler
Jordsmonn og jordfysiske parametere på området: Opplysninger mangler


Ulvik

Navn: Ulvik
Fylke: Hordaland
Kommune: Ulvik
Breddegrad: 60° 34'
Lengdegrad: 6° 57'
Høyde over havet: 39 moh
Stedsbeskrivelse: Opplysninger mangler
Jordsmonn og jordfysiske parametere på området: Opplysninger mangler


Vågønes

Navn: Vågønes
Fylke: Nordland
Kommune: Bodø
Breddegrad: 67° 16'
Lengdegrad: 14° 27'
Høyde over havet: 40 moh
Stedsbeskrivelse: Opplysninger mangler
Jordsmonn og jordfysiske parametere på området: Opplysninger mangler


Årnes

Navn: Årnes (tidligere Udnes)
Fylke: Akershus
Kommune: Nes
Breddegrad: 60° 5'
Lengdegrad: 11° 21'
Høyde over havet: Opplysninger mangler
Stedsbeskrivelse:

 

Beskrevet 4. juni 1998
Beliggenhet Profilet ligger på en flate som heller meget svakt (0,5%) mot sør(øst).
Lokalisering Profilet er beskrevet 6,5 m og 85 nygrader fra klimastasjonen.
Vekst Korn
Opphavsmateriale Flom over hav
Dreneringsgrad Ufullstendig
Stein og blokk Ingen
Fjellblotninger Ingen
Profildybde 93cm
Grunnvannsnivå Ukjent
Klassifikasjon: FAO90 Gleyic Cambisol
  WRB98 Gleyic Cambisol
  Soil Taxonomy98 Aquic Eutrocryept
  NIJOS jordtype Gleyed Melanic Brunisol

 


Ås

Navn: Ås
Fylke: Akershus
Kommune: Ås
Breddegrad: 59° 40'
Lengdegrad: 10° 51'
Høyde over havet: 90 moh
Stedsbeskrivelse: Stasjonen er plassert på forsøksfeltet til Institutt for tekniske fag, faggruppe 1 fysikk og meteorologi ved Norges landbrukshøgskole på Ås. Faggruppens forsøksfelt for landbruksmeteorlogi ligger på den sørligste del av landbrukshøgskolens eiendom på grensen mot gården Sørås. Forsøksfeltet har en midlere høyde over havets nivå på 93m. Arealet er ca. 1.2 ha og er temmelig flatt. Områdets helning er ca. 1:80 fra nordøst til sørvest.
Instrumentoppstillingen for stasjonen er mellom meteorologisk hytte og nedbørsmåler, litt syd for de nevnte gjenstander.
Vegetasjonsdekke over mesteparten av området er kortklipt gras med unntak av en del jordlapper som enten er brakklagt eller har åkervekster som korn og potet eller ulike grasarter.


Åsbakken

Navn: Åsbakken
Fylke: Akershus
Kommune: Ås
Breddegrad: 59° 40' 10"
Lengdegrad: 10° 46' 4"
Høyde over havet: 98 m


Åsnes

Navn: Åsnes
Fylke: Hedmark
Kommune: Åsnes
Breddegrad: 64° 18'
Lengdegrad: 11° 12'
Høyde over havet: Opplysninger mangler
Stedsbeskrivelse: Opplysninger mangler
Jordsmonn og jordfysiske parametere på området: Opplysninger mangler


VIPS (Varsling Innen PlanteSkadegjørere) er utviklet av NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving. Rådgivningstjenesten registrerer angrep av skadegjørere i felt, mens NIBIO leverer værdata og tar seg av utvikling, drift og vedlikehold av systemet. Meteorologisk institutt leverer værprognoser som brukes i varslingsmodellene. Samarbeidspartnerne har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Gi tilbakemelding

Ansvarlig for VIPS: Berit Nordskog


I 2015 omfatter tjenesten beregning av behandlingsbehov mot ugras i vårkorn og høstkorn, varsling av bladflekksjukdommer i hvete, byggbrunflekk og grå øyeflekk i bygg, storknolla råtesopp i oljevekster, tørråte i potet, salatbladskimmel, løkbladskimmel, selleribladflekk, stor og liten kålflue, kålfly, håret engtege, gulrotflue, epleskurv, eplevikler og rognebærmøll. VIPS inneholder skadeterskler for vurdering av bekjempingsbehov mot potetsikade i potet, bladlus og havrebladminérflue i korn og rapsglansbille i oljevekster. Tjenesten omfatter også meldinger om overvåking av skadegjørere, fagmeldinger og driftsmeldinger.

VIPS inneholder i tillegg linker til andre nyttige verktøy, som Grovfôrmodellen, Sprøyteteknikk og Plantevernleksikonet.


Logo NIBIO Logo Norsk landbruksrådgivning Logo Meteorologisk institutt
Lukk
Vår nettside bruker cookies for å håndtere innlogging og brukerstatistikk. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette, eller finn ut hvordan du kan håndtere cookies på dine enheter.