NIBIO Norsk landbruksrådgivning
Brukerveiledning

Hovedsiden - varsling


Hovedsiden i VIPS viser et kart med oversikt over hvilke steder i Norge det blir laget varsler for, og hvilke varsler som er aktuelle. På høyre side ligger snarveier til detaljer om varsler, meldinger, alternative varslingsmodeller, og linker til andre aktuelle informasjonssider. I det grønne feltet øverst finnes snarveier som gir tilgang til værdata, og informasjon om skadegjørere og varslingsmodeller. Hjelp gir tilgang til denne siden, med en enkel brukerveiledning.

Kartet viser alle værstasjoner og varsler som er startet med grønn, gul eller rød sirkel. Stasjoner hvor ingen varsler er satt opp er representert med en grå sirkel. Bruk zoom-kontrollen til venstre i kartet for å endre skala. Når du trykker på en av sirklene vil en tooltip vise navnet på stasjonen, hvilke varsler som er satt opp, og link til ny side med aktuelle værdata. Trykk på en av sirklene på kartet, og du får informasjon om hvilke værstasjon markeringen representerer. Fra disse informasjonsrammene er det link videre til oppdaterte værdata for stasjonen.

Varsler

Trykk på plusstegnet etter Endre varsler til høyre for kartet. Seksjonen inneholder trykknapper for valg av aktuell kultur. Vil du kontrollere varsler for epleskurv, trykker du på knappen foran teksten Frukt. Du får nå opp varsler som er satt opp for frukt. Velg den linjen som presenterer epleskurvvarsel for nærmeste værstasjon, og du får opp en grafisk framstilling og detaljer for varslet i et eget vindu. Varsler er satt opp for lokaliteter der vi har tilgang på nødvendige værdata.

Enkelte varsler har egne snarveier, se seksjonene Korn og oljevekster og Potet og grønnsaker(se nedenfor).


Overvåking av skadegjørere

Link til liste registrerte funn for ulike skadegjørere som omfattes av overvåkingingen. Registreringene blir listet ut etter dato.

Abonnere på meldinger

Linken Abonner gir tilgang til bestilling av abonnement på fagmeldinger og meldinger om skadegjørere(første funn). Det er ikke nødvendig å være registrert bruker for å kunne abonnere på slike meldinger. Det eneste som trengs er å registrere egen (gyldig) e-post-adresse.

(Dersom du senere ønsker å avbestille disse meldingene gjøres dette fra en egen link i mottatt melding)

Fagmeldinger

Under denne overskriften er det en liste med de siste fagmeldingene som er registrert i VIPS, listet ut etter registreringsdato.


Driftsmeldinger

Dette er teknisk informasjon om driften av VIPS. Her vil vi så raskt som mulig prøve å informere om eventuelle feil og avbrudd i varsler og data som presenteres av applikasjonen.


Snarveier

Her finnes en samling linker til øvrige deler av VIPS:

Korn og oljevekster

 • VIPS-korn: Snarvei til en side med spesialtilpasset informasjon for kornproduksjon
 • Ugras i korn: Dette er en egen applikasjon som gir informasjon om aktuelle typer og doser av herbicider (ugrasmidler) ut fra gitt informasjon om utviklingsstadium for kulturvekst, ugrasbestand og værforhold ved sprøyting
 • Sjukdommer i korn og oljevekster: Side for å sette opp varsler på egen gård
 • Skadedyr i korn og oljevekster: Informasjon om skadeterskler for rapsglansbille, havrebladminerflue, kornbladlus og havrebladlus
 • Korndata.no - registrer dyrkingsopplysninger

Potet og grønnsaker

 • Euro-Blight - Tidlig funn av tørråte: Egen side som viser verifiserte funn av tørråte i Norge i aktuell sesong. Fra denne siden kommer du raskt videre til en oversikt over utvikling av tørråte i Danmark, Sverige, Finland, Estland, Latvia, Litauen og Polen. Denne oversikten kan være nyttig i vurdering av fare for angrep av tørråte de nærmeste dagene.
 • Potetsikade: Det er laget en bekjempingsterskel for potetsikade som kan brukes av den enkelte potetdyrker. Terskelverdien gjelder dersom det gjøres en opptelling i åkeren i juni mens plantene er relativt små, og ut fra hvor mye potetsikade det er i åkeren anbefales det å bekjempe eller ikke bekjempe sikadene.

Frukt og bær

 • RIMpro: Dette er en alternativ varslingsmodell for epleskurv, - som er ett nyttig supplement til eksisterende metode (infeksjon & sporemodning). RIMpro inneholder også rutine for varsling av eplevikler (se nedenfor)
  RIMpro er utviklet i Nederland, og brukes nå i flere land i Nord-Europa. Den er i utgangspunktet laget som en standard pc-applikasjon, der det forutsettes registrering av lokal informasjon som grunnlag for varselberegningene. Kontaktperson er rådgiver Endre Bjotveit, Norsk Fruktrådgiving Hardanger, tlf arbeid: 414 52 940, tlf privat: 997 37 932, epost: endre.bjotveit@lfr.no.
 • Eplevikler: En side som gir nødvendige værinformasjon til hjelp ved vurdering av fare for angrep av eplevikler i egen hage. Metoden inkluderer også observasjon av utvikling av epletrærne, og observasjon av aktive epleviklerhanner.
  Eplevikler finnes i eplehager på Øst- og Sørlandet. Sverming og egglegging kan foregå fra slutten av mai til begynnelsen av juli, avhengig av været. Den trives best på gamle trær, der larven kan finne overvintringssted på den rynkete stammen. For mer informasjon om biologien til eplevikler, se her ....
 • Rognebærmøll: Varsel om fare for angrep av rognebærmøll beregnes basert på et samarbeide mellom lokale veiledere i fruktdistriktene og Bioforsk Plantehelse. I august måned teller de lokale veilederne antall bærklaser på merkete referansetrær av rogn. De høster samtidig en bærprøve som sendes til Bioforsk Plantehelse. Angrepsgrad av rognebærmøll i rogn bestemmes. Parasitteringsgrad i møll larvene bestemmes. Dermed kan mengden rognebærmøll som overvintrer beregnes. Følgende vår telles blomsterklasene på de samme referansetrærne, og det er enkelt å regne ut om det blir nok bær på rogna til at møllet legger eggene sine der. Bare hvis det blir for lite bær på rogna vil møllet angripe eple.

Flere tjenester i VIPS

 • VIPS-varsel på SMS: Siden bak denne linken gir informasjon om hvordan du kan bestille varslene i VIPS som  SMS-meldinger til din mobiltelefon.
 • VIPS mobil: VIPS mobil er en spesialversjon av VIPS for smarttelefon og nettbrett. VIPS mobil gir deg lett tilgjengelige varsler om risiko for angrep av plantesjukdommer og skadedyr, samt fagmeldinger og meldinger om funn av skadegjørere, for dine kulturer i ditt distrikt. Se her: http://www.vips-landbruk.no/mobil/
 • Historiske varsel: Siden gir deg mulighet til å se varselberegninger fra denne og fra tidligere sesonger. Velg sesong, værstasjon og modell. Ved å klikke på ikonet for historikk får du se beregninger som er gjort for valgt felt.
 • Sprøyteteknikk: Denne modulen gir informasjon om dyser, veskemengder og kjørehastigheter som bør brukes ved ulike sprøyteoperasjoner

Andre modeller

 • Vanning: Nettapplikasjonen Vanningsinformasjon beregner vanningsbehov ut fra målt nedbør og beregna potensiell fordamping. I tillegg vil aktuell kulturvekst (plantenes transpirasjon) og jordtype (jordas lagringsevne for tigjengelig vann) påvirke det faktiske vanningsbehovet under gitte værforhold. Denne siden inneholder generell informasjon om hvordan disse faktorene påvirker vanningsbehovet. Det er laget en omfattende veiledning til applikasjonen, se her.... 
 • Nitrogenstatus: Siden gir en enkel og rask oversikt over tilgjengelig nitrogen for korn, potet og engvekster i vekstsesongen. Hensikten er å gi informasjon om behov for tilleggsgjødsling utover i vekstsesongen. Beregningene krever bare informasjon om sted, kultur, gjødsling, såtid og vekststart, N-min målt om våren og forventet avlingsnivå. Den gir en enkel oversikt over antatt utvikling i nitrogentilgang utover i sesongen.
 • Grovfôrmodellen: Modellen skal underveis i vekstsesongen gi støtte for valg av høstetid i to- og treslåttsystem i eng som brukes til fôrproduksjon. Den er utvikla på grunnlag av data fra timoteidominert eng, men kan også brukes på bestand dominert av fleirårig raigras.
 • Sprøyteteknikk: Denne modulen gir informasjon om dyser, veskemengder og kjørehastigheter som bør brukes ved ulike sprøyteoperasjoner
 • Varmesum og nedbørmengde: Denne funksjonen beregner varmesum (graddager) og nedbørsmengde mellom to datoer for en valgt værstasjon. Varmesum er summen av differansen mellom registrert døgnmiddelmiddeltemperatur og en valgt basistemperatur. Nedbørsmengden er summen av registrert nedbør i millimeter (mm) for den valgte periode.

Informasjonstjenester

 • Plantevernguiden: Plantevernguiden er en nettbasert tjeneste som gir deg en samlet oversikt over godkjente kjemiske og biologiske plantevernmidler. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Mattilsynet og Bioforsk Plantehelse.
 • Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon rundt biologi og bekjempelse av skadegjørere. Tjenesten er utviklet av Bioforsk Plantehelse.

Nederst på siden

 • Gi tilbakemelding: Har du oppdaget en feil ved sidene, eller ønsker du å komme med andre former for tilbakemeldinger? Skriv inn tilbakemeldingen du har i melding feltet og send den ved å klikke "send"-knappen. Hvis du ønsker en respons fra oss i forbindelse med tilbakemeldingen vennligst oppgi dette i teksten og fyll ut feltene for navn og eMail.
 • Les mer:- Mer informasjon om organisering og drift av VIPSVærdata


Linken gir tilgang til LMT - Landbruksmeteorologisk tjeneste. LMT inneholder værdata fra alle værstasjonene som Bioforsk henter inn data fra. Stasjonene leverer detaljerte data fra de viktigste jordbruksdistriktene i Norge.
Mer om LMT
Informasjon 


Informasjon

Her kan du få informasjon om de forskjellige delene i VIPS, fra utdypende forklaringer angående de ulike modellene som er brukt i varslingen til informasjon om værstasjoner og skadegjørere. Informasjonssidene er delt opp i de hovedkapitlene som er listet opp under. Ved å trykke på kapitteloverskriftene kommer du til riktig side i dokumentet. Sidene er under utvikling. 

Meldinger

Gir oversikt over alle meldinger som brukerne av VIPS har registrert. Her kan en også velge meldinger for ulike fylker. 

 

Brukerveiledning

Denne siden

VIPS-ugras

Gir en kort oversikt over mulighetene i VIPS-ugras

 

Registreringsskjemaer og veiledninger

Her kan du laste ned div. registreringsskjemaer til lokal pc. Dokumentene kan deretter bearbeides og om ønskelig skrives ut. 

 

Ny bruker

Dersom du ønsker å bli registrert bruker av VIPS, kan du fylle inn skjemaet under. Brukernavn og passord vil bli formidlet til deg per e-post.

Som registrert bruker vil du ha tilgang til spesialiserte varslinger for ditt fylke og kultur. Du kan registrere egne observasjoner og tiltak på egen gård, og få personlig varsel. Du får også tilgang til flere tjenester. 

Gi tilbakemelding

Har du oppdaget en feil ved sidene? Eller ønsker du å komme med andre former for tilbakemeldinger? Skriv inn tilbakemeldingen du har i melding feltet og send den ved å klikke "send"-knappen. Hvis du ønsker en respons fra oss i forbindelse med tilbakemeldingen vennligst oppgi dette i teksten og fyll ut feltene for navn og eMail.

Visning av VIPS-varsel der du bor


Nedenfor er et eksempel på hvordan et lokalt VIPS-varsel kan vises innenfor en lokal forsøksrings nettside, eller andre nettsider. Varsler hentes fra VIPS ved å lime inn denne kodesnutten inn i den aktuelle siden:
< iframe 
  src="http://vips.bioforsk.no/index_lfr.jsp?weatherStationId=41&mapLevel=2&cropId=-1&pestId=-1" 
	style="position:relative;border:0px none;width:745px;height:530px;overflow:hidden;"
	scrolling="no"
	frameborder="0"	>
< /iframe>

Hvilket regionalt kart og hvilke varsler som velges, bestemmes av "parametrene" som er definert i "src"-elementet, i eksempelet ovenfor er det "weatherStationId=41&mapLevel=2&cropId=-1&pestId=-1". For å finne hvilke parametre som henter fram din forsøksrings regionale kart, gå inn på VIPS og finn fram til ditt kart. De parametrene som vises i adressefeltet i nettleseren din når du har oppe ditt regionale kart, er de samme som du bruker for å få ut ditt regionale kart i det som vises nedenfor her.

VIPS (Varsling Innen PlanteSkadegjørere) er utviklet av NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving. Rådgivningstjenesten registrerer angrep av skadegjørere i felt, mens NIBIO leverer værdata og tar seg av utvikling, drift og vedlikehold av systemet. Meteorologisk institutt leverer værprognoser som brukes i varslingsmodellene. Samarbeidspartnerne har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Gi tilbakemelding

Ansvarlig for VIPS: Berit Nordskog


I 2015 omfatter tjenesten beregning av behandlingsbehov mot ugras i vårkorn og høstkorn, varsling av bladflekksjukdommer i hvete, byggbrunflekk og grå øyeflekk i bygg, storknolla råtesopp i oljevekster, tørråte i potet, salatbladskimmel, løkbladskimmel, selleribladflekk, stor og liten kålflue, kålfly, håret engtege, gulrotflue, epleskurv, eplevikler og rognebærmøll. VIPS inneholder skadeterskler for vurdering av bekjempingsbehov mot potetsikade i potet, bladlus og havrebladminérflue i korn og rapsglansbille i oljevekster. Tjenesten omfatter også meldinger om overvåking av skadegjørere, fagmeldinger og driftsmeldinger.

VIPS inneholder i tillegg linker til andre nyttige verktøy, som Grovfôrmodellen, Sprøyteteknikk og Plantevernleksikonet.


Logo NIBIO Logo Norsk landbruksrådgivning Logo Meteorologisk institutt
Lukk
Vår nettside bruker cookies for å håndtere innlogging og brukerstatistikk. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette, eller finn ut hvordan du kan håndtere cookies på dine enheter.